Stravovanie 

Oznam

Rodičia môžu prihlasovať svoje deti na školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 od 25.8.2021 v čase od 7.00 – 14.00 h v kancelárii vedúcej ŠJ - tel. č.: 4131621

Zápisný lístok na stravovanie

Tu si môžete pozrieť aktuálny jedálny lístok: október 2021

Objednávanie stravy:

Objednáva sa  elektronickým  spôsobom (čipové karty). Školská  jedáleň  ponúka  možnosť objednávania/odhlasovania stravy telefonicky/odkazovač - 043/4131621, aj elektronicky - www.strava.cz (prihlasovacie údaje poskytuje vedúca ŠJ).    

Stravné na nasledujúci mesiac žiadame uhradiť  vždy do 20. dňa v mesiaci.

Mária Ferencová, vedúca ŠJ