Predstavujeme vám najstaršiu základnú školu v Martine, ktorá vznikla v roku 1934 a v školskom roku 2022/23 uplynie už 89 rokov od jej otvorenia.

Naši žiaci patria k tým, ktorí sú dobre pripravení na štúdium na stredných školách a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť.

Škola je už od r. 2004 pripojená na internet, vyučujeme predmet informatická výchova    a žiakom vytvárame podmienky na získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovne. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 7. ročníka. Žiaci si môžu vybrať medzi nemeckým a ruským jazykom. Na druhom stupni vznikol nový predmet -  environmentálna výchova, pretože  chceme rozvíjať vzdelanie žiakov aj v tejto oblasti. V škole pracuje špeciálny pedagóg, školský psychológ a žiakom pomáha aj 8 asistentiek učiteľa.

 

V škole máme 9 interaktívnych tabúľ, ktoré zmodernizovali vyučovanie mnohých predmetov. Výchovno-vyučovací proces realizujeme vo viacerých odborných učebniach, máme 1 telocvičňu, posilňovňu, viacúčelové ihrisko, školskú knižnicu, dokonca aj relaxačnú miestnosť. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet.

 

Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu, kraja aj Slovenska. Bohatá je záujmová činnosť žiakov. Naši pedagógovia v spolupráci s CVČ Kamarát v Martine ponúkajú žiakom možnosť rozvíjať svoj talent v mnohých športových, prírodovedných či spoločensko-vedných krúžkoch. Žiaci 1. – 5. ročníka môžu navštevovať školský klub detí. Sme organizátormi okresnej súťaže v cezpoľnom behu – Memoriál Miroslava Jurana, pravidelne pre žiakov zabezpečujeme školu v prírode, plavecký, lyžiarsky a snoubordingový výcvik aj ďalšie vzdelávacie a zábavné podujatia, tvorivé dielne, súťaže, besedy, prednášky, výlety a exkurzie.

  

Naša škola nesie titul Škola dobrých skutkov. Sme zapojení do projektov Chcem byť tvoj kamarát, Mladý záchranár, Cesta k emocionálnej zrelosti, Detský čin roka. Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje konanie. 

 

V školskom roku 2023/2024 sa v našej škole vzdeláva 413 žiakov. Máme 19 tried a 5 oddelení v školskom klube detí.  Rodičia si vyučovacie výsledky svojich detí môžu skontrolovať aj v elektronickej žiackej knižke.