Školský klub detí pri Základnej škole, P. Mudroňa 3, Martin

Tel. 0903890502


1. Organizácia

Prevádzka ŠKD počas školského roka je od 6.00 do 16.30 hod. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča.

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, záujmovej činnosti, čas a spôsob odchodu uvedie rodič v zápisnom lístku. O všetkých zmenách je zákonný zástupca povinný informovať vychovávateľku písomnou formou.

1. oddelenie:  p. Anna Záborská        

2. oddelenie:  p. Zdenka Majerčíková   

3. oddelenie:  Mgr. Anna Badínová     

4. oddelenie:  p. Eva Hvizdáková       

5. oddelenie:  Mgr. Tatiana Kováčiková

6. oddelenie:  Mgr. Iveta Matulová  

2. Činnosť ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Činnosť sa realizuje v triedach, na školskom dvore, v telocvični, v cvičnej kuchynke, v knižnici a mimo budovy, podľa charakteru aktivít.

Činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa výchovného programu a je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, zdravotnú, telovýchovno-športovú oblasť výchovy a prípravu na vyučovanie. Aktivity rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.

3. Poplatok ŠKD

Dodatkom č. 10 k VZN mesta Martin č. 97  zo dňa 28.11.2019 je od 1.1.2020 určená výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 22 eur mesačne. Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0016 6234 1853. Žiadame rodičov, ktorí majú trvalé príkazy v banke, resp. už uhradili poplatok na celý školský rok, aby zmenili, resp. doplatili sumy podľa novej výšky príspevku.

Pre lepšiu identifikáciu platby prosíme uviesť do správy pre prijímateľa meno a triedu dieťaťa.

Z našej činnosti v šk. r. 2020/2021:

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

 

Z našej činnosti v šk. r. 2019/2020:

Táraninky pre maminky - časopis 5. oddelenia

Program k 85. výročiu školy

Pani Jeseň

Tekvičky

Účesy

Pani zima

Snehulienka - divadelné predstavenie