Školský klub detí pri Základnej škole, P. Mudroňa 3, Martin

Tel. 0903890502

Výchovný program 2023 - 2028


1. Organizácia

Prevádzka ŠKD počas školského roka je od 6.00 do 16.30 hod. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča.

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, záujmovej činnosti, čas a spôsob odchodu uvedie rodič v zápisnom lístku. O všetkých zmenách je zákonný zástupca povinný informovať vychovávateľku písomnou formou.

Pri odchode dieťaťa z ŠKD, môžu rodičia využiť elektronického vrátnika podľa oddelenia (v prípade, že pri vchode je viac rodičov a jeden zvolí jednotlivé oddelenie, musí ďalší rodič počkať na ukončenie hovoru a až potom stlačí tlačidlo svojho oddelenia), resp. mobilný telefón.

1. oddelenie:  Mgr. Anna Badínová, vedúca vychovávateľka    

2. oddelenie:  p. Anna Záborská

3. oddelenie:  PaedDr. Iveta Matulová   

4. oddelenie:  p. Patrícia Krupárová      

5. oddelenie:  Mgr. Silvia Molnárová


2. Činnosť ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Činnosť sa realizuje v triedach, na školskom dvore, v telocvični, v cvičnej kuchynke, v knižnici a mimo budovy, podľa charakteru aktivít.

Činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa výchovného programu a je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, zdravotnú, telovýchovno-športovú oblasť výchovy a prípravu na vyučovanie. Aktivity rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.

3. Poplatok ŠKD

Dodatkom č. 10 k VZN mesta Martin č. 97  zo dňa 28.11.2019 je od 1.1.2020 určená výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 22 eur mesačne. Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0016 6234 1853. Žiadame rodičov, ktorí majú trvalé príkazy v banke, resp. už uhradili poplatok na celý školský rok, aby zmenili, resp. doplatili sumy podľa novej výšky príspevku.

Pre lepšiu identifikáciu platby prosíme uviesť do správy pre prijímateľa meno a triedu dieťaťa.

Z našej činnosti v šk. r. 2021/2022:

Veselé tekvičky na Mudroňke

Športové popoludnie v ŠKD I

Športové popoludnie v ŠKD II

Z našej činnosti v šk. r. 2021/2022:

Futbalový zápas v ŠKD: ZŠ, P. Mudroňa - ESŠ

Športujeme s Luciou Hrivnák Klocovou

 

Z našej činnosti v šk. r. 2019/2020:

Táraninky pre maminky - časopis 5. oddelenia

Program k 85. výročiu školy

Pani Jeseň

Tekvičky

Účesy

Pani zima

Snehulienka - divadelné predstavenie