Projekt fyzika - na čo nám je elektrina


Fyzika (z gréckeho fyzis – príroda) , je predmet, na ktorom majú žiaci možnosť pozorovať a skúmať prírodné javy, s ktorými sa ľudstvo stretávalo od nepamäti.

Projekt  NA ČO NÁM JE ELEKTRINA  má hlavne v súčasnom období, keď pracujeme a vzdelávame sa online, veľký význam. S elektrinou sa stretávame  dennodenne skoro pri všetkých činnostiach, od ranného čistenia zubov až po nastavenie budíka pred uložením sa na spánok. Význam elektriny si ani neuvedomujeme, kým nám nevypnú elektrický prúd.  Čo to ten elektrický prúd je, aké má účinky, ako sa prejavuje, kde všade sa dá využiť, si žiaci vyskúšajú na hodinách fyziky.

Cieľom projektu je:

 • overiť experimentom, či je látka vodičom elektrického prúdu alebo izolantom,
 • zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek,
 • zapojiť elektrický obvod podľa schémy,
 • odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického napätia v elektrickom obvode,
 • navrhnúť a zrealizovať experiment na dôkaz magnetického poľa v okolí vodiča s prúdom, poznať využitie tohto javu,
 • rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi a pravidlá ochrany pred bleskom,
 • zostrojiť graf závislosti elektrického prúdu od elektrického napätia,
 • vedieť zapojiť spotrebiče v elektrickom obvode za sebou a vedľa seba,
 • poznať elektrický príkon a výkon spotrebiča,
 • overiť vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch,
 • poznať zásady správneho zaobchádzania s elektrospotrebičmi,
 • poskytnúť prvú pomoc pri zásahu elektrickým prúdom.

Na  to, aby si žiaci mohli teoretické poznatky overiť praktickou činnosťou, bude využívaná aj nová súprava spojovacích vodičov a žiacka edukačná súprava – Elektrina, na ktorú prispeli: mesto Martin, Rodičovské združenie, Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin.

Mgr. Zuzana Holubcová