Z kuchyne do chemického laboratória


Väčšina žiakov na úvodnej hodine chémie potvrdí, že najväčším lákadlom sú pre nich pokusy. Mnohí z nich sa tešia na možnosť experimenty nielen pozorovať, ale ich aj samostatne realizovať. Preto vznikol projekt s názvom Z kuchyne do chemického laboratória podporený Komisiou školstva a vzdelávania mesta Martin.    

Práve kuchyňa je miestom, kde sa každý začína oboznamovať s rôznymi látkami a základnými postupmi, ktoré sa využívajú aj v chemických laboratóriách. Počas práce na projekte sa žiaci snažili vyhľadať na internete alebo v literatúre čo najzaujímavejší pokus, pri ktorom využijú „chemikálie“ z kuchyne – vodu, ocot, sódu bikarbónu, mydlo, jedlú soľ a pod. Potom museli tento pokus predviesť spolužiakom na hodine chémie a vysvetliť pozorované javy. Takouto zábavnou formou si každý mohol vyskúšať prácu s chemickými látkami a laboratórnymi pomôckami, oboznámiť sa s vlastnosťami látok a rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti.

Žiaci môžu svoje bádateľské aktivity realizovať aj na hodinách voliteľného predmetu chemicko-biologické praktiká, ktorý im ponúkame od šk. roka 2017/2018. V 8.ročníku jeho obsah nadväzuje na učivo chémie so zameraním na rozvoj praktických zručností. Žiaci si nacvičujú základné laboratórne postupy, osvojujú si pravidlá bezpečnej práce, skúmajú rôzne látky a vlastnou činnosťou objavujú ich vlastnosti, zaznamenávajú výsledky pozorovaní. Získané poznatky potom môžu využiť pri riešení problémových úloh, pri ktorých je potrebné navrhovať a uskutočňovať vlastné experimenty.

Aby žiaci mohli vykonávať praktické aktivity vo vyhovujúcom, bezpečnom a podnetnom prostredí, bolo potrebné začať s obnovou odbornej učebne chémie. Po výmene časti nábytku, ktorý slúži na odkladanie pomôcok, po doplnení laboratórneho skla a chemikálií, by mala nasledovať kompletná výmena zvyšku zariadenia a premena triedy na modernú odbornú učebňu.

                                                                                                             Mgr. Ingrid Lučanská

 

 

 

 

 Naspäť