Stop nude na prírodovede


Na úplnom začiatku bola myšlienka. Myšlienka vyučovať prírodovedu v 3. a 4. ročníku nie formou teoretického osvojovania si  vedomostí, ale vo veľkej miere formou zážitkového učenia. Vypracovali sme projekt pod názvom „ Stop nude na prírodovede“, v ktorom sme boli úspešní.

Zámerom projektu bolo:

-        vyučovať prírodovedu formou pozorovacích a výskumných aktivít,

-   vytvárať a ponúkať žiakom situácie, ktoré umožňujú, aby pozorovali jednotlivé javy, manipulovali s konkrétnymi predmetmi, experimentovali, vzájomne diskutovali a riešili rôzne tvorivé úlohy,

-      viesť vyučovanie tak, aby boli výchovno-vzdelávacie ciele dosahované na základe vlastnej tvorivej práce žiakov, pri ktorej majú dostatok priestoru na rozvoj sebarealizácie a aktivity, majú radosť zo získaných vedomostí a z pochopenia učiva,

-        podporovať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať názory iných.

 

Zo získaných finančných prostriedkov - dotácia z komisie školstva a vzdelávania mesta Martin sme zakúpili šesť súprav mikroskopov, z ktorých dva mikroskopy obsahujú aj digitálny okulár  pomocou ktorého je detskou hračkou obraz pozorovať a uložiť ho aj v počítači. Zakúpili sme tiež sadu preparátov na pozorovanie, sady magnetov, teplomer, plastové akváriá na pokusy a školské zariadenie na ukážku filtrácie vody.
Nové vybavenie sa u žiakov stretlo s veľkým nadšením. Pomôcky využívame na hodinách prírodovedy, ale sú k dispozícii aj mladším žiakom na hodinách prvouky. Žiaci si veľmi rýchlo našli cestu k netradičným formám práce a bádateľské aktivity sa tešia veľkej obľube. V tomto trende by sme chceli pokračovať a ďalej ho rozvíjať.

 

                                                                                                                  Mgr. Tatiana Mikulková

 



Naspäť