Ticholand


Od októbra 2013  máme v našej škole k dispozícii malú relaxačnú triedu v bloku B,  ktorú sa nám podarilo vytvoriť vďaka finančnej podpore mesta Martin v sume 500 eur z projektu Rozvoja školstva a vzdelávania. Peniaze z dotácie sme využili najmä na vnútorné úpravy priestoru. Bolo potrebné pôvodné zariadenie miestnosti vyniesť, miestnosť vymaľovať, zakúpiť koberec a nábytok, namontovať nové osvetlenie. Na tieto úpravy bola spotrebovaná väčšina získaných peňazí. Malá časť ostala na zakúpenie základného vybavenia, aby bolo možné miestnosť počas školského roka využívať (relaxačné podložky, vankúše a 2 CD s relaxačnou hudbou).

Relaxačná trieda sa využíva na netradičné vyučovanie hudobnej výchovy, etickej výchovy, rekreačnej telesnej výchovy, s prvkami relaxačných a terapeutických techník ako sú muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, biblioterapia, aktívny oddych, dychová a imaginatívna  relaxácia. Pravidelne je tento priestor využívaný aj  deťmi so ŠVVP  v rámci skupinových a individuálnych intervencií v práci školského špeciálneho pedagóga.              

Počas fungovania miestnosti sa ukázalo, že žiaci na prvom stupni a najmä žiaci so ŠVVP si veľmi rýchlo zvykli na tieto netradičné formy vyučovania v príjemnom a zaujímavo zariadenom prostredí. Žiaci, ktorí boli aspoň raz návštevníkmi relaxačnej miestnosti, sa dožadujú opakovaných návštev. Zážitok psychického a fyzického uvoľnenia a upokojenia je pre nich vítanou zmenou v školskom živote, ktorý je neraz stresujúci a hektický. Miestnosť je tak pre nich oázou pokoja a uvoľnenia.    

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zariaďovaní relaxačnej miestnosti prostriedkami a pomôckami, ktoré sú bežnou súčasťou relaxačných miestností a v súčasnosti reprezentujú multisenzorický koncept Snoezelen.

Na vytvorenie príjemnej atmosféry podporujúcej hlboké uvoľnenie, je vhodnou pomocou videoprojekcia obrazov a filmov s relaxačnými motívmi, pomocou dataprojektora na projekčné plátno a audionahrávky s kvalitným ozvučením priestoru. Toto môžeme realizovať vďaka dotácii z komisie školstva a vzdelávania mesta Martin, ktorá podporila projekt sumou 500 €.

 

                                                                                                 Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠ

 Naspäť