Ochrana osobných údajov


 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

 

v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“)

 

Prevádzkovateľ:

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin, so sídlom P. Mudroňa 506/3, 036 01 Martin, IČO: 37 811 924, telefón: 043 42 30 059, email: office@zsmudrona.sk

 

Zodpovedná osoba: ak T ak, s. r. o., Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 53 093 216, email: zodpovednaosoba@aktak.sk  

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

 

Záznam o spracovateľských činnostiach

 

Test proporcionlity - kamerový systém