Výchovný a kariérový poradca


Mgr. Ľuboš Panuška

Kontakt:

0434230059

Mobilné súkromné číslo poskytnem v prípade potreby individuálne.

panuska@zsmudrona.sk

Edupage

Konzultačné hodiny... 

 

Najnovšie informácie k prijímacím skúškam - nahlásenie nástupu na strednú školu VaKP...

 

Vážení rodičia, milí žiaci !

Chcem Vás upozorniť na zmeny, resp. na informácie v súvislosti s prijímacími skúškami (ďalej len PS), ktoré sú pre vás dôležité v týchto dňoch. Preto tu už neuvádzam informácie týkajúce sa podávania prihlášok a celej administrácie okolo nich. Prihlášky odišli na všetky stredné školy (ďalej len SŠ) podľa vášho výberu 14. 5. 2020. Všetky boli SŠ doručené, čo som telefonicky overil na všetkých 14 školách, kam sme prihlášky odoslali.

Pod textom nájdete dôležité dokumenty, resp. linky na ne. Môžete si ich stiahnuť, prípadne vytlačiť.

Prijímacie skúšky sa konajú, ako už iste viete, „administratívne“, t. j. podľa pokynov resp. pravidiel, ktoré vydalo MŠVVaŠ a sú zverejnené na jeho www-stránke, tu je link. Tieto kritériá si ešte čiastočne upravili SŠ a zverejnili ich na svojich webových stránkach do 7. 5. 2020.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia do 29. 5. 2020, 2. kolo do 30. 6. 2020 (ak nebudete prijatí v 1. kole – dúfajme, že sa to nestane). Ostatné termíny nájdete v Rozhodnutí ministra k PS.

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, je povinný do 29. mája 2020 zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie MŠVVaŠ. Takže, piataci, stále čakáte na upresnenie pokynov.

V najbližších dňoch si stále môžete vyzdvihnúť tzv. Zápisné lístky u výchovného a kariérového poradcu, Mgr. Panušku. (Vždy ma pred vyzdvihnutím informujte o tom, kedy prídete – najlepšie telefonicky, lístok môže vyzdvihnúť aj žiak.) Zápisný lístok bude potrebné zaslať do školy, do ktorej  sa rozhodnete po doručení rozhodnutia o prijatí nastúpiť. Zápisné lístky budete zasielať odfotené alebo naskenované mailom alebo poštou až po oznámení výsledkov PS. Zápisný lístok je možné nahradiť aj špeciálnym potvrdením o nastúpení – nenastúpení na SŠ, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ a môžete si ho stiahnuť tu, prípadne v počítači vypísať a odoslať ako sken či fotografiu mailom alebo poštou na SŠ. V tomto prípade nemusíte po zápisný lístok do školy prísť. Zápisný lístok alebo potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium na zvolenú SŠ budete musieť odoslať čo najskôr, posledný termín je 4. 6. 2020, ale to je termín doručenia škole!!! (poštou musí ísť minimálne 2-3 dni vopred), môžete ho zaniesť do SŠ aj osobne. Odporúčam ho odoslať alebo zaniesť osobne čo najskôr po doručení rozhodnutia o prijatí na príslušnú SŠ a odbor. Ak bude žiak prijatý na viac SŠ, ste povinný oznámiť aj nenastúpenie na SŠ. Toto urobíte zaslaním už spomínaného tlačiva MŠVVaŠ alebo aspoň zaslaním emailu na SŠ či telefonicky.

Nezabudnite, že keď Vám bude oznámené rozhodnutie o neprijatí na SŠ, môžete využiť inštitút odvolania, čo budete mať určite napísané aj v rozhodnutí SŠ. Ak tak chcete urobiť, neváhajte a napíšte odvolanie čo najskôr. Ak odvolanie nenapíšete, nebude vás SŠ v poradí po prijímacích skúškach (keď sa niektorí žiaci rozhodnú nenastúpiť na túto školu) posúvať vyššie, resp. s vami nebudú už vôbec počítať. Odvolanie môžete poslať aj na viac škôl. Ak by vás posunuli v poradí tak, že budete prijatí na jednu, prípadne na viac škôl, urýchlene sa musíte rozhodnúť, kam nastúpite a tam zašlete zápisný lístok alebo potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na SŠ vyššie uvedeným spôsobom. Ak vás prijmú na školu, resp. na odbor, ktorý ste nepreferovali, resp. bol len tzv. záložný, ale na iný odbor či školu vás neprijali, určite zápisný lístok či spomínané potvrdenie do tejto školy doručte. Môže sa totiž stať, že ani po odvolaní vás neprijmú na iné školy či odbory a jediná škola, ktorá vás prijala, by vás bez potvrdenia nástupu na školu vyradila z poradia. Dostali by ste sa tak do tzv. 2. kola, kde budú voľné už len odbory a školy, ktoré nemusia zodpovedať vašim predstavám o štúdiu.

Nezabudnite, oznamujete vždy aj nenastúpenie na SŠ, presunutie zápisného lístka, resp. zrušenie zápisu (ak vás zoberú na inú, vami preferovanú školu, po odvolaní).

Ďalšie informácie vám ochotne poskytnem emailom, cez EduPage, alebo na tel. čísle, ktoré som vám oznámil v správe cez EduPage. Samozrejme, môžeme si dohodnúť aj osobné stretnutie.

Pri osobnej návšteve v škole prosím používajte rúška, rukavice či pri vchode do budovy pripravenú dezinfekciu, vhodné je aj vlastné pero pri podpise prevzatia zápisného lístka.

Dôležité dokumenty:

Rozhodnutie ministra školstva

Dôležité termíny

Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na SŠ

Vzor odvolania

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania pre školský rok 2019-2020

Keď kliknete na odkaz vyššie, otvorí sa vám stránka Školského výpočtového strediska. Posuňte sa na stránke dole a kiknite na záložku ročný výpis, kde uvidíte aktualizovaný Harmonogram prijímacieho pokračovania.

Naplnenosť, zoznamy, štatistiky - prijímacie skúšky na školský rok 2019-20