Výchovný a kariérový poradca


Mgr. Lucia Kováčik

Kontakt:

+421 903890501, lucia.kovacik@zsmudrona.sk

Úlohy na najbližšie obdobie:

-        Zabezpečiť individuálne pohovory s rodičmi žiakov, ktorí končia školskú dochádzku  a vykazujú nedostatočný prospech po polročnej klasifikácii.

-        Kompletizácia prihlášok na SŠ v programe Proforient.

-        Prevzatie prihlášok na SŠ (vrátane 8- ročného gymnázia) zákonným zástupcom od 10. 3.2021 do 8. 4. 2021.

-        Priebežné preberanie zápisných lístkov na SŠ zákonnými zástupcami.

-        Do 08. 4. 2021 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na SŠ riaditeľovi ZŠ.

-        Do 16. 4. 2021 odoslanie prihlášok na stredné školy.

-        Konzultácie pre rodičov a žiakov končiacich tried – informácie o SŠ, prijímacích skúškach, duálnom vzdelávaní a iné. 

-        Priebežná aktualizácia programu Proforient, číselníkov programu, anonymnej databázy.