Rodičovské združenie


2% z dane z príjmu...

Termíny najbližších rodičovských združení: január 2023

Príspevok v školskom roku 2022/2023: minimálne 15 € / žiak + 8 € každé ďalšie dieťa v rodine. Na zasadnutí výboru rodičovského združenia 12.9.2022 členovia výboru odsúhlasili preferovanú formu poukazovania príspevku na účet RZ: SK70 0900 0000 0003 5158 9793. Pri platbe použite identifikátor (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko žiaka, trieda. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť príspevok na číslo účtu, môžete využiť uhradenie sumy v hotovosti triednemu učiteľovi.

Tu si môžete pozrieť schválený rozpočet na školský rok 2022/2023.

Odpovede na požiadavky rodičov (Zápisnice z triednych aktívov RZ):

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov si žiaci nemôžu nechávať prezuvky v skrinkách.

Škola poskytuje žiakom papierové utierky na WC a mydlo.

Z dôvodu upratovania, zmien učební a prípadnej možnosti odcudzenia si žiaci nenechávajú pomôcky a pracovné zošity v triedach.

Náhradné termíny lyžiarskych a plaveckých kurzov pre triedy, ktoré sa ich z dôvodu pandémie nemohli zúčastniť, škola nebude organizovať z personálnych dôvodov.

Produkt poistenia vecí pri strate alebo krádeži poisťovňa už neposkytuje.

Pripomienky ku školskému stravovaniu (kvalita, veľkosť porcií) môžete smerovať vedúcej ŠJ (stravovanie, resp. kontakty).

Škola nebude rušiť, resp. premiestňovať bufet a automat. Okrem iného, viažu nás aj zmluvné podmienky s prevádzkármi. Sortiment vyberá prevádzkár zariadenia. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nemôžu byť v sortimente zaradené kolové nápoje, energetické nápoje a chipsy. V bufete aj v automate sú na výber aj cereálne aj celiatické potraviny čerstvé žemle, chlebíky, pečivo, ľadové čaje, džúsy a ovocie. Pre žiakov je však najvhodnejšou desiatou doma pripravené jedlo a nápoj. Rodičia nemusia v tomto prípade dávať peniaze deťom. Zodpovednosť za zdravú desiatu svojich detí a hospodárenie s peniazmi nemôžu nechávať na škole, je to zodpovednosť rodičov. Školský bufet a automat je bonus pre žiakov aj pre zamestnancov.


2 % DANE Z PRÍJMU 2022

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodičom, firmám, zamestnancom školy za podporu rodičovského združenia formou príspevku z 2 % daní z príjmu. Tento rok boli odoslané príspevky v rekordnej výške 5054,11 €.