Rodičovské združenie


2% z dane z príjmu...

Termíny najbližších rodičovských združení: november 2021

Príspevok v školskom roku 2021/2022: minimálne 15 € / žiak + 8 € každé ďalšie dieťa v rodine. Na zasadnutí výboru rodičovského združenia 23.9.2021 členovia výboru odsúhlasili preferovanú formu poukazovania príspevku na účet RZ: SK70 0900 0000 0003 5158 9793. Pri platbe použite identifikátor (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko žiaka, trieda. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť príspevok na číslo účtu, môžete využiť uhradenie sumy v hotovosti triednemu učiteľovi.

Tu si môžete pozrieť schválený rozpočet na školský rok 2021/2022.

Odpovede na požiadavky rodičov (Zápisnice z triednych aktívov RZ):

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov si žiaci nemôžu nechávať prezuvky v skrinkách.

Škola poskytuje žiakom papierové utierky na WC a mydlo.

Z dôvodu upratovania, zmien učební a prípadnej možnosti odcudzenia si žiaci nenechávajú pomôcky a pracovné zošity v triedach.

Škola nebude zakupovať germicídne žiariče, pretože všetky učebne sú denne dezinfikované ozónovými generátormi, ktoré škole darovala americká armáda.

Ďalšie AG testy pre žiakov škola nebude zabezpečovať, z dôvodu zle navrhnutej logistiky a nadmerného zaťažovania zamestnancov.

Produkt poistenia vecí pri strate alebo krádeži poisťovňa už neposkytuje.

Škola nebude rušiť, resp. premiestňovať bufet a automat. Okrem iného viažu nás aj zmluvné podmienky s prevádzkármi. Sortiment vyberá prevádzkár zariadenia. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nemôžu byť v sortimente zaradené colové nápoje, energetické nápoje a chipsy. V bufete aj v automate sú na výber aj cereálne aj celiatické potraviny čerstvé žemle, chlebíky, pečivo, ľadové čaje, džúsy a ovocie. Pre žiakov je však najvhodnejšou desiatou doma pripravené jedlo a nápoj. Rodičia nemusia v tomto prípade dávať peniaze deťom. Zodpovednosť za zdravú desiatu svojich detí a hospodárenie s peniazmi nemôžu nechávať na škole, je to zodpovednosť rodičov. Školský bufet a automat je bonus pre žiakov aj pre zamestnancov.


2 % DANE Z PRÍJMU


V ROKU 2020 SME PRE ŽIAKOV ZAKÚPILI NOVÝ NÁBYTOK - LAVICE, STOLIČKY,  SKRINKY DO TRIED. V ROKU 2021 MÔŽETE VENOVAŤ 2 % NÁŠMU RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU. ĎAKUJEME.