Rodičovské združenie


2% z dane z príjmu...

Termíny najbližších rodičovských združení: november 2021

Príspevok v školskom roku 2021/2022: minimálne 15 € / žiak + 8 € každé ďalšie dieťa v rodine. Na zasadnutí výboru rodičovského združenia 23.9.2021 členovia výboru odsúhlasili preferovanú formu poukazovania príspevku na účet RZ: SK70 0900 0000 0003 5158 9793. Pri platbe použite identifikátor (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko žiaka, trieda. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť príspevok na číslo účtu, môžete využiť uhradenie sumy v hotovosti triednemu učiteľovi.

Tu si môžete pozrieť schválený rozpočet na školský rok 2021/2022.

Odpovede na požiadavky rodičov (Zápisnice z triednych aktívov RZ):

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov si žiaci nemôžu nechávať prezuvky v skrinkách.

Škola poskytuje žiakom papierové utierky na WC a mydlo.

Z dôvodu upratovania, zmien učební a prípadnej možnosti odcudzenia si žiaci nenechávajú pomôcky a pracovné zošity v triedach.

Škola nebude zakupovať germicídne žiariče, pretože všetky učebne sú denne dezinfikované ozónovými generátormi, ktoré škole darovala americká armáda.

AG testy pre žiakov škola zabezpečuje pravidelne. Dôležité je, aby rodičia informovali triedneho učiteľa o výsledkoch testovania.

Produkt poistenia vecí pri strate alebo krádeži poisťovňa už neposkytuje.

Škola nebude rušiť, resp. premiestňovať bufet a automat. Okrem iného viažu nás aj zmluvné podmienky s prevádzkármi. Sortiment vyberá prevádzkár zariadenia. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nemôžu byť v sortimente zaradené colové nápoje, energetické nápoje a chipsy. V bufete aj v automate sú na výber aj cereálne aj celiatické potraviny čerstvé žemle, chlebíky, pečivo, ľadové čaje, džúsy a ovocie. Pre žiakov je však najvhodnejšou desiatou doma pripravené jedlo a nápoj. Rodičia nemusia v tomto prípade dávať peniaze deťom. Zodpovednosť za zdravú desiatu svojich detí a hospodárenie s peniazmi nemôžu nechávať na škole, je to zodpovednosť rodičov. Školský bufet a automat je bonus pre žiakov aj pre zamestnancov.


2 % DANE Z PRÍJMU


V ROKU 2021/22 PLÁNUJEME PRE ŽIAKOV ZAKÚPIŤ NOVÝ NÁBYTOK - LAVICE, STOLIČKY A SKRINKOVÉ ZOSTAVY DO TRIED. V ROKU 2022 MÔŽETE VENOVAŤ 2 % NÁŠMU RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU. ĎAKUJEME.