Rodičovské združenie


2% z dane z príjmu...

Termíny najbližších rodičovských združení: január 2023

Príspevok v školskom roku 2022/2023 ostáva nezmenený: minimálne 15 € / žiak + 8 € každé ďalšie dieťa v rodine. Na zasadnutí výboru rodičovského združenia 6.9.2023 členovia výboru opäť odsúhlasili preferovanú formu poukazovania príspevku na účet RZ: SK70 0900 0000 0003 5158 9793. Pri platbe použite identifikátor (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko žiaka, trieda. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť príspevok na číslo účtu, môžete využiť uhradenie sumy v hotovosti triednemu učiteľovi.

Tu si môžete pozrieť schválený rozpočet na školský rok 2023/2024 (čoskoro).

Odpovede na požiadavky rodičov (Zápisnice z triednych aktívov RZ):

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov si žiaci nemôžu nechávať prezuvky v skrinkách.

Škola poskytuje žiakom papierové utierky na WC a mydlo.

Z dôvodu upratovania, zmien učební a prípadnej možnosti odcudzenia si žiaci nenechávajú pomôcky a pracovné zošity v triedach.

Produkt poistenia vecí pri strate alebo krádeži poisťovňa už neposkytuje.

Pripomienky ku školskému stravovaniu (kvalita, veľkosť porcií) môžete smerovať vedúcej ŠJ (stravovanie, resp. kontakty).

Škola nebude rušiť, resp. premiestňovať bufet a automat. Okrem iného, viažu nás aj zmluvné podmienky s prevádzkármi. Sortiment vyberá prevádzkár zariadenia. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nemôžu byť v sortimente zaradené kolové nápoje, energetické nápoje a chipsy. V bufete aj v automate sú na výber aj cereálne aj celiatické potraviny čerstvé žemle, chlebíky, pečivo, ľadové čaje, džúsy a ovocie. Pre žiakov je však najvhodnejšou desiatou doma pripravené jedlo a nápoj. Rodičia nemusia v tomto prípade dávať peniaze deťom. Zodpovednosť za zdravú desiatu svojich detí a hospodárenie s peniazmi nemôžu nechávať na škole, je to zodpovednosť rodičov. Školský bufet a automat je bonus pre žiakov aj pre zamestnancov.


2 % DANE Z PRÍJMU 2022

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodičom, firmám, zamestnancom školy za podporu rodičovského združenia formou príspevku z 2 % daní z príjmu. Tento rok boli odoslané príspevky v rekordnej výške 5054,11 €.