Rodičovské združenie


2% z dane z príjmu...

 

Termíny najbližších rodičovských združení:

november 2020

 

Príspevok v školskom roku 2020/2021: minimálne 15 € / žiak + 8 € každé ďalšie dieťa v rodine. Na základe stále nepriaznivej situácie môžete tento príspevok poukázať na účet RZ: SK70 0900 0000 0003 5158 9793. Pri platbe použite identifikátor (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko žiaka, trieda.

Tu si môžete pozrieť schválený rozpočet na školský rok 2020/2021.

Odpovede na požiadavky rodičov (Zápisnice z triednych RZ):

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov si žiaci nemôžu nechávať prezuvky v skrinkách.

Organizácia školy v prírode vyplýva z ochoty triednych učiteľov a z vnútornej smernice o škole v prírode.

Škola nemá prostriedky, aby poskytovala žiakom toaletný papier a papierové utierky na WC, poskytuje mydlo.

Konzultačné hodiny sa nedajú rozdeliť po ročníkoch, iba v prípade rozloženia KH na všetky dni v týždni.

Z dôvodu upratovania, zmien učební a prípadnej možnosti odcudzenia si žiaci nenechávajú pomôcky a pracovné zošity v triedach.

Škola nemá prostriedky na vybavenie tried novým nábytkom, pomáha rodičovské zduženie,

Je iba v kompetencii vyučujúceho, čo bude obsahom vyučovania (aj informácie zo športu), žiaci tým získavajú prehľad o športovom dianí aj o jednotlivých športových odvetviach a športovcoch.

Škola nebude rušiť, resp. premiestňovať bufet a automat. Okrem iného viažu nás aj zmluvné podmienky s prevádzkármi. Sortiment vyberá prevádzkár zariadenia. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nemôžu byť v sortimente zaradené colové nápoje, energetické nápoje a chipsy. Aj v bufete aj v automate sú na výber aj cereálne aj celiatické potraviny čerstvé žemle, chlebíky, pečivo, ľadové čaje, džúsy a ovocie. Pre žiakov je však najvhodnejšou desiatou doma pripravené jedlo a nápoj. Rodičia nemusia v tomto prípade dávať peniaze deťom. Zodpovednosť za zdravú desiatu svojich detí a hospodárenie s peniazmi nemôžu nechávať na škole, je to zodpovednosť rodičov. Školský bufet a automat je bonus pre žiakov aj pre zamestnancov.


2 % DANE Z PRÍJMU


V ROKU 2019 SME PRE ŽIAKOV ZAKÚPILI NOVÝ NÁBYTOK - LAVICE, STOLIČKY, ŠATNÍKOVÉ SKRINKY A LAVIČKY. V ROKU 2020 MÔŽETE AŽ DO KONCA OKTÓBRA VENOVAŤ 2 % NÁŠMU RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU. ĎAKUJEME.