Rodičovské združenie


2% z dane z príjmu...

Termíny najbližších rodičovských združení: apríl 2024

Príspevok v školskom roku 2023/2024 ostáva nezmenený: minimálne 15 € / žiak + 8 € každé ďalšie dieťa v rodine. Na zasadnutí výboru rodičovského združenia 6.9.2023 členovia výboru opäť odsúhlasili preferovanú formu poukazovania príspevku na účet RZ: SK70 0900 0000 0003 5158 9793. Pri platbe použite identifikátor (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko žiaka, trieda. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť príspevok na číslo účtu, môžete využiť uhradenie sumy v hotovosti triednemu učiteľovi.

Tu si môžete pozrieť schválený rozpočet na školský rok 2023/2024.

Odpovede na požiadavky rodičov (Zápisnice z triednych aktívov RZ):

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov si žiaci nemôžu nechávať prezuvky v skrinkách.

Škola poskytuje žiakom papierové utierky na WC a mydlo.

Z dôvodu upratovania, zmien učební a prípadnej možnosti odcudzenia si žiaci nenechávajú pomôcky a pracovné zošity v triedach.

Možnosťou doplnenia stoličiek rôznej výšky v učebni fyziky sa budeme zaoberať v najbližšej objednávke školského nábytku.

Produkt poistenia vecí pri strate alebo krádeži, resp. poistenie bicyklov a kolobežiek poisťovňa pre školu neposkytuje. Rodičia si môžu tieto veci poistiť individuálne. Žiaci majú možnosť uzamknúť si kolobežku alebo bicykel vo vnútrobloku školy alebo v novom stojane pred školou, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom.

Pripomienky ku školskému stravovaniu (kvalita, veľkosť porcií) môžete smerovať vedúcej ŠJ (stravovanie, resp. kontakty). To, že dieťaťu jedlo nechutí, nemôže byť kritériom zlej kvality. ESŠ má súkromného poskytovateľa stravy. Ten sa nemusí riadiť VZN mesta Martin, ktoré presne určuje cenu stravnej jednotky pre príslušný stupeň vzdelávania.

"Záložný plán" na chýbajúce aprobácie (učiteľ fyziky, techniky, ...) neexistuje. Na tento druh štúdia (matematika, fyzika, technika) sa študenti neprihlasujú a katedry postupne zanikajú. Inzerát, že škola hľadá učiteľa fyziky a techniky máme stále zverejnený.

Škola nebude rušiť, resp. premiestňovať bufet a automat. Okrem iného, viažu nás aj zmluvné podmienky s prevádzkármi. Sortiment vyberá prevádzkár zariadenia. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nemôžu byť v sortimente zaradené kolové nápoje, energetické nápoje a chipsy. V bufete aj v automate sú na výber aj cereálne aj celiatické potraviny čerstvé žemle, chlebíky, pečivo, ľadové čaje, džúsy a ovocie. Pre žiakov je však najvhodnejšou desiatou doma pripravené jedlo a nápoj. Rodičia nemusia v tomto prípade dávať peniaze deťom. Zodpovednosť za zdravú desiatu svojich detí a hospodárenie s peniazmi nemôžu nechávať na škole, je to zodpovednosť rodičov. Školský bufet a automat je bonus pre žiakov aj pre zamestnancov.


2 % DANE Z PRÍJMU 2023

POĎAKOVANIE