Zverejňovanie


Nar­i­ade­nie vlády č.118/2011

Nar­i­ade­nie vlády SR z 30.marca 2011, ktorým sa ustanovuje hod­nota, objed­ná­vok tovarov a služieb   a fak­túr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Vláda Slovenskej repub­liku podľa § 5b ods.3 zákona č.211/2000 Z.z. o slo­bod­nom prís­tupe k infor­má­ciám a o zmene a doplnení niek­torých zákonov (zákon o slo­bode infor­má­cií) v znení zákona č.546/2010 Z.z. (ďalej len “zákon”) nariaďuje :

§ 3

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zri­adená rozpoč­tová orga­nizá­cia a príspevková orga­nizá­cia nezvere­jňuje objed­návky tovarov a služieb a fak­túry za tovary a služby, ktorých súhrnná hod­nota ne jed­nej objed­návke alebo na jed­nej fak­túre nepre­sahuje sumu 1 000 eur bez dane z pri­danej hodnoty.

§ 4

Toto nar­i­ade­nie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011

Iveta Radičová v.r.Naspäť