Oznam o poskytovaní dotácie na stravovanie


Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na deti, ktoré navštevujú základnú školu

 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

-    2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

-          2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

Ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre Vaše dieťa od 01.09.2023 a nežiadali ste ju v prvom kole (do 1.5.2023), je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu formou žiadosti na EduPage (EduPage - žiadosti - Žiadosť o dotáciu na stravu - NÁVRATKA - Platí od 1.9.2023), resp. na tlačive návratka (príloha),  ktorú žiadame doručiť tajomníčke školy, a to najneskôr do 30.6.2023. Žiadosť (návratku) si môžete vyzdvihnúť aj osobne u tajomníčky školy, č. dv. 33.

Poznámka:

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (školská jedáleň vydá rodičovi zápisný lístok stravníka).

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

 

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (návratka)Naspäť