Oznam o poskytovaní dotácie na stravovanie


Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu

 

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“),

ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

-   2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

-        2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

 

Ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa od 01.05.2023, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu formou žiadosti na EduPage (EduPage - žiadosti), resp. na tlačive návratka (príloha),  ktorú žiadame doručiť vedúcej ŠJ alebo tajomníčke školy, a to najneskôr do 5.4.2023. Žiadosť (návratku) si môžete vyzdvihnúť aj osobne u tajomníčky školy, č. dv. 33.

 

Poznámka:

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (školská jedáleň vydá rodičovi zápisný lístok stravníka).

 

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

 

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (návratka)