Zmeny v školskom stravovaní žiakov


Dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:

1. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

 

2. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením (príloha).

Ak spadáte do jednej z uvedených skupín, môžete doložiť škole od 27. do 31.7.2021:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

 

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od 6 rokov  do dovŕšenia 15 rokov.

 

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠ

 

Príloha: Čestné vyhlásenieNaspäť