Prázdninový ŠKD - nové informácie


 Základná škola ponúka pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD,
PRÁZDNINOVÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

   v dňoch 1. - 7. júla 2021,
v čase od 7.00  do  14.00 hod.

Prevádzka ŠKD je podmienená záujmom a minimálnou účasťou 10 detí.
Pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu za starostlivosť o žiaka v školskom zariadení od 1. do 7. júla 2021 určil zriaďovateľ školy vo výške 14,68 € / 4 dni.
Príspevok je potrebné uhradiť do 7. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0016 6234 1853.
Program bude prispôsobený počasiu - plánované sú športové aktivity, zábavné hry a súťaže, ľahká turistika v blízkom okolí, výtvarné činnosti  a pod.
Ostatné výdavky: podľa plánovaných aktivít (cestovné, vstupné, obed,...) s upresnením vždy deň pred plánovanou aktivitou.

Rodič zabezpečí dieťaťu pitný režim a suchú stravu.    

V prípade záujmu je možné dieťa prihlásiť u triedneho učiteľa  najneskôr
do 18. 6. 2021. 

                                                                                                                                   Naspäť