Pokyny k dištančnému vzdelávaniu


 

Pokyny k  dištančnému vzdelávaniu – 26. 10. 2020

1. Vyučovanie sa bude uskutočňovať prostredníctvom aplikácie ZOOM, EduPage, e-mailom ...  rovnako, ako v prvej fáze epidémie.

 

2.  Zmení sa dĺžka hodín, budú 35  minútové, ale začiatky ostávajú rovnaké ako pri bežnom prezenčnom vyučovaní, t.j.:

 

1. hod. 7.45

2. hod. 8.40

3. hod. 9.40

4. hod. 10.35

5. hod. 11.30

6. hod. 12.25

3. Siedma hodina sa nevyučuje (žiaci dostanú od vyučujúcich náboženstva prácu prostredníctvom EduPage).

4.  Citujeme z kontrolného listu ministerstva školstva pre riaditeľov: „Zdôraznite, že vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.“ Z toho vyplýva povinnosť žiakov aktívne sa zúčastňovať  vzdelávania.

 

5. V prípade žiakov z lokalít A. Pietra a Bambusky, Na kameni, ktorí nemajú pripojenie na internet bude vyučovanie zabezpečené formou tlačených materiálov, pokynov, pracovných listov a pod. Tieto materiály im 1x týždenne distribuuje terénny sociálny pracovník (TSP) mesta Martin, ktorý spolupracuje so školou. Povinnosťou žiakov je pracovať na zadaných úlohách a podľa pokynov ich odovzdávať TSP alebo uchovávať na neskoršie odovzdanie v škole. Po ukončení zákazu vychádzania ich budú môcť vhadzovať do poštovej schránky školy.


6. V prípade žiakov bez pripojenia na internet z iných lokalít a nespolupracujúcich , budú zákonných zástupcov  telefonicky kontaktovať triedni učitelia, prípadne poverený pedagogický/odborný zamestnanec školy a riešiť ich spoluprácu individuálne.

 

7.  Prípadné technické problémy (výpadky internetu, porucha elektronického zariadenia a pod.), neúčasť z iných subjektívnych dôvodov je nutné nahlásiť vyučujúcemu alebo  triednemu učiteľovi, aby bola ospravedlnená.

 

8. Všetky pokyny k vyučovaniu budú žiaci dostávať prostredníctvom EduPage.

 

9. Hodnotenie  je stále súčasťou vyučovania.

 

Všetci si uvedomujeme závažnosť situácie aj problémy, ktoré môže dištančné vzdelávanie žiakom, rodičom aj pedagógom spôsobiť. Buďme preto vzájomne ústretoví a nápomocní pri zvládnutí týchto neľahkých dní. Prajem všetkým veľa zdravia

                                                                                      

                                                                                       Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školyNaspäť