INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 2.9.2020


 

INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 2.9.2020

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

·       Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

·       Telocvičňa  a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9.2020 nevyužívajú

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

·       Žiak príde ráno pred školu samostatne, resp. so sprevádzajúcou osobou (sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy okrem žiakov 1. ročníka – platí do 20. septembra 2020). Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

·       Žiak odovzdá tlačivo "Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti" a „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021“.

·       Žiakovi sa odmeria teplota a dezinfikuje si ruky, prezuje sa a odchádza do triedy.

·       Žiak má pri sebe dve rúška (jedno zabalené vo vrecku).

·       V priestoroch školy je žiak ročníkov 1. - 4. povinný nosiť rúško okrem vyučovania. Žiaci ročníkov 5. - 9. majú rúška aj na vyučovaní.

·       Rúško žiak nosí pri prechode do školskej jedálne a v školskej jedálni.

·       V prípade prerušenia dochádzky viac ako 3 dni žiak opätovne predkladá "Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa".

·       Odporúčame rodičom, aby boli k dispozícii (telefonicky), v prípade, že ich dieťa bude mať pred vstupom do školy zvýšenú teplotu.

·       Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

                                                                      Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 


Zákonný zástupca

·       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

·       Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

·       Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

·       Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

·       Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


                                                                                                             Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 

Na stiahnutie:

"Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti"

„Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021“Naspäť