Kritériá hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch na konci šk. roka


Všeobecné informácie


Kritériá hodnotenia sú dokumentom, ktorý nadväzuje na dokument MŠVVaŠ SR „Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020“  zo dňa 20. 4. 2020.

Úprava kritérií sa vzťahuje na obdobie druhého polroka vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii. Vychádza z obsahu vzdelávania v ZŠ počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania.

 

Kritériá hodnotenia v jednotlivých predmetoch a ročníkoch►

 

Upozornenie:

 

V zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 20. 4. 2020 je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.



Naspäť