Zápis do 1. ročníka a dôležité informácie k zápisu


 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 uskutoční bez prítomnosti detí. Zápis sa uskutoční v termíne od 15. 4. 2020 do 22. 4. 2020.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „zápis“). Zapisujú sa deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť. Tiež sa zapisujú deti, ktoré mali povolený odklad školskej dochádzky. Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa len do jednej základnej školy.

Postup pri zápise:

 

1.      >Online prihlasovanie cez e-formulár prihlášky v termíne od 15. 4. 2020 do 22. 4. 2020<

Na webovom sídle našej školy sprístupníme od 15. 4. 2020 elektronický formulár prihlášky (zápisný lístok). Zákonní zástupcovia vyplnia e-formulár, online potvrdia odoslanie vyplnených údajov škole. V tomto prípade nie je potrebné posielať tlačivo poštou, ani ho doručovať do školy osobne.

 

2.      Osobné prevzatie prihlášky (zápisného lístka) v škole

Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia sprístupníme vytlačené prihlášky (zápisné lístky) vo vestibule školy, ktoré si môžu prevziať v termíne od 15. 4. 2020 do  16. 4. 2020 v čase 10.00 – 12.00h a 14.00 – 16.00h s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, vlastné pero). Doma vyplnenú prihlášku (zápisný lístok), zverejnená bude 15. 4. 2020, doručia do školy jedným z týchto spôsobov:

-       osobne na určené zberné miesto vo vestibule školy v termíne 15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 v čase 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00,

-         vhodením do poštovej schránky pred školou v termíne od 15. 4. 2020 do 22. 4. 2020,

-         prostredníctvom Slovenskej pošty v termíne od 15. 4. 2020 do 22. 4. 2020.

 

3.      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

-      Tlačivo „Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok“ si zákonný  zástupca môže stiahnuť tu (zverejnenie 15. 4. 2020), alebo si tlačivo prevezme v termínoch uvedených vyššie.

-       Súčasťou Žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky, ktorým je odporučenie všeobecného  lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

-     Rodičia, ktorí majú záujem o odklad povinnej školskej dochádzky u svojho dieťaťa a dieťa diagnostiku absolvovalo, kontaktujte CPPPaP v Martine na e-mail: cpppapmartin@gaya.sk  alebo telefonicky na čísle: 043/4239111, resp. kontaktujte poradenské zariadenie, v ktorom dieťa absolvovalo vyšetrenie.

 

4.      Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

 

Žiadame zákonných zástupcov, aby prihlášku vyplnili dôsledne, pravdivo, podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.

Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami bude základná škola uskutočňovať do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

                                                                                                                      Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠ

>E-FORMULÁR PRIHLÁŠKY< - od 15. 4. 2020

>ZÁPISNÝ LÍSTOK - PRIHLÁŠKA< - od 15 . 4. 2020

>ŽIADOSŤ O ODKLAD< - od 15. 4. 2020

 Naspäť