Vyučovanie prerušené do odvolania - nové informácie !!!


Vážení rodičia a žiaci,

 

na základe rozhodnutia vlády SR, rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu je vyučovanie  v školách prerušené do odvolania. Prerušená je  aj výchovná činnosť v školskom klube detí. Nie je zabezpečované ani stravovanie v školskej jedálni (žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení).

Upozorňujeme rodičov a žiakov, že sa nejedná o prázdniny, ale o nútené prerušenie vyučovania. Žiaci sa preto nesmú hromadne stretávať, navštevovať nákupné centrá a pod., ale majú sa vzdelávať doma samoštúdiom a podľa pokynov triednych učiteľov a vyučujúcich jednotlivých predmetov. Denne preto sledujte oznamy na stránke školy, cez EduPage, resp. cez program ALF.

Testovanie žiakov 9. ročníka sa v tomto školskom roku neuskutoční.


Informácie  a pokyny k zápisu detí do 1. ročníka sú uvedené v časti Zápis do 1. ročníka.

 

Nové informácie o prijímacích skúškach na stredné školy sú uvedené v záložke Výchovný a kariérový poradca (lišta vľavo).

 

Nové informácie o poplatkoch za ŠKD sú uvedené v záložke ŠKD (lišta hore)


O začiatku vyučovania podľa rozvrhu vás budeme informovať. Sledujte aj usmernenia MŠVVaŠ SR.

 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

                                                                                 Riaditeľstvo školy

 

 Naspäť