Oznam pre stravníkov v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020


Od 1. septembra 2019 sa menia podmienky stravovania žiakov v školských jedálňach. Ide o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti MPSVR SR a o podmienkach ich poskytovania od 1.9.2019. Dotáciu na stravu poskytne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu. Výška dotácie na stravu je 1,20 € na deň na žiaka. 

Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa stravovalo v školskej jedálni v šk. roku 2019/2020, že je potrebné, aby si prišli prevziať zloženku k úhrade a odovzdať zápisný lístok už v auguste 2019.

Poukážky sa budú vydávať v ŠJ od 19.08.2019 v čase 8.00 - 13.00 hod.

Stravu je potrebné zaplatiť pred začiatkom školského roka. Ak sa zápisný lístok neodovzdá včas a nebude uhradená zloženka, dieťa/žiak sa v septembri nebude môcť stravovať. Oznam sa týka aj rodičov budúcich prvákov.

Viac informácií nájdete na zápisnom lístku, ktorý vám dieťa prinesie, resp. si ho môžete stiahnuť tu:

Zápisný lístok word

Zápisný lístok pdf

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                         Vedúca ŠJ

 Naspäť