Stravovanie 

Tu si môžete pozrieť aktuálny jedálny lístok: 06/2019

Objednávanie stravy elektronicky: www.strava.cz   (pokyny nájdete nižšie).

 

Žiadame uhradiť stravné na nasledujúci mesiac vždy do 26-ho dňa v mesiaci, nakoľko je nutné, aby v posledný pracovný deň mesiaca boli peniaze na účte ŠJ.

Prevod peňazí trvá:

VÚB - 24h

ostatné banky - 2-3 dni

pošta - 5-6 dní

Ďakujeme za pochopenie, Mária Ferencová, vedúca ŠJ

 

V školskej  jedálni sa  stravuje priemerne  380 stravníkov našej ZŠ. Varia sa dve jedlá  a diétne  jedlo. Objednáva sa  elektronickým  spôsobom (karty). Školská  jedáleň  ponúka  možnosť objednávania stravy aj telefonicky - 043 4131621, aj elektronicky - www.strava.cz .


Mlieko a mliečne výrobky označené v jedálnom lístku hviezdičkou (*) sú poskytované zo Školského programu Európskej únie s finančnou pomocou EÚ.

 

 

1.    Charakteristika školskej jedálne

Školská jedáleň je veľkokapacitné stravovacie zariadenie uzavretého typu s jednozmennou prevádzkou. Má projektovanú kapacitu 450 jedál – stravujú sa žiaci ZŠ Ul. Mudroňa, zamestnanci ZŠ, ZUŠ, CVČ a dôchodcovia z časti STRED.

Počas výdaja jedál je v jedálni zabezpečený pedagogický dozor, ktorý výchovne pôsobí na kultúru a estetiku stravovania v jedálni.

V školskej jedálni na základe „Rozhodnutia RŠ sa pripravujú 2 druhy hlavného jedlá a to:

1. obed – mäsové pokrmy

2. obed – zeleninové pokrmy, múčne pokrmy, jedlá z rýb, atď

Okrem toho školská jedáleň pripravuje aj diétne jedla: diétu bezgluténovú – bezlepkovú (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch)

Výroba pokrmov v školskom stravovaní sa riadi § 4 Vyhlášky č. 366/2007 o podrobnostiach o činnosti a prevádzke školského stravovania:

-           odporúčanými výživovými dávkami potravín podľa vekových kategórii stravníkov,

-           materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie

-           hygienickými požiadavkami a zásadami správnej výrobnej praxe

-           vopred zostaveným jedálnym lístkom s dodržiavaním výživovej hodnoty jedál

Pri výrobe pokrmov sa postupuje tak, aby bola zabezpečená zdravotná neškodnosť pripravovaných jedál, zachovaná výživová a zmyslová hodnota potravín a vylúčené nežiaduce vplyvy z technologického postupu prípravy pokrmov.

V školskej jedálni sa používa systém čipových kariet. Každý stravník má svoju čipovú kartu s evidenčným číslom. Na základe čipovej karty si objednáva alebo odhlasuje stravu. Výdaj objednanej stravy sa vykonáva tiež cez čipovú kartu. Cena 1 ks čipovej karty = 2,33 € . V prípade, že stravník kartu stratí, je potrebné to oznámiť vedúcej školskej jedálne – karta sa zablokuje. Zablokovanú kartu je možné opätovne zaktivovať.

2.    Platba za stravu

Platbu môžete realizovať

-          poštovou poukážkou                                       

-          internetom                                                      

-          príkazom na úhradu cez banku                        

-          trvalým príkazom (výšku sumy určí ved. ŠJ)

Pri platbe je dôležité uviesť variabilný symbol.    

Platba poštovou poukážkou

Pri platbe poštovou poukážkou  (pošt. poukaz „U“ – platí sa  na účet) je potrebné predložiť ústrižok o zaplatení, nakoľko prevod z pošty trvá 5-6 pracovných dní. Výšku poplatku, ktorý sa    uhradiť,  dostáva stravník  pravidelne okolo 20.,21. dňa v mesiaci na ďalší mesiac, t.z. v dostatočnom predstihu, aby bol čas na zaplatenie stravy a platba bola pripísaná na účet ŠJ.

Pri platbe prostredníctvom internet bankingu z účtu VUB je suma na účet je pripísaná okamžite, z ostatných účtov prevod trvá 2-3 dní.

Suma za stravu musí byť uhradená do 1. dňa nasledujúceho mesiaca (suma už musí byť na účte školskej jedálne)

Ak stravník nemá zaplatenú stravu, nemá nárok na obed .

Limity stravného pre šk. r. 2018/2019

3.    Odhlášky zo stravy

Odhlášky zo stravy a objednávanie (výber jedla): Odhlášku na obed je potrebné nahlásiť najneskôr do 7,00 hod. ráno.

Spôsob odhlasovania zo stravy: telefonicky (záznamník 24 hod.) č. tel. 4131621

-          v objednávacom boxe (počítač-jedáleň)

-        vhodiť do schránky ŠJ (napísať na papier meno, priezvisko, triedu, dátum na ktorý deň má byť obed odhlásený)

-          internetom (24 hodín dopredu) 

Objednáva sa len obed č. 2, ak si stravník neobjedná obed č. 2 a má stravu zaplatenú, automaticky má prihlásený obed č. 1

Výdaj obedov v čase od 11,30 hod. – 13,45 hod.
 

4.    Odhlasovanie a objednávanie stravy cez internet

Objednávať a odhlásiť si stravu môžete aj  cez internet (24 hodín dopredu) – ale musíte sa zaregistrovať – postup:

1.      Navštívte kanceláriu vedúcej ŠJ. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia prihlásenie pre objednávanie stravy na internete. Zároveň si zvolíte Vaše prístupové meno (užívateľa) a heslo. Užívateľ – môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky. Heslo – môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky.

2.    Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom objednávať strava  na internete na www.strava.cz. Tu zvoľte v sekcii Stravník položku objednávanie stravy.

3.      V ďalšom dialógu zvoľte položku Prihlásenie užívateľa.

4.      Dostanete sa do dialógu pre prihlásenie. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zariadenia. Toto číslo ste obdržali pri registrácii služby (viď bod l). Ste prihlásený do „svojej“ jedálne.

5.      Vyplňte a potvrďte položky Užívateľa a Heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii služby. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.

6.     Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať.

7.      Zo systému sa odhláste potvrdením, položky Odhlásenie užívateľa.

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody www.strava.cz.

Vybrané recepty...