Školský klub detí pri Základnej škole, P. Mudroňa 3, Martin

1. Organizácia

Prevádzka ŠKD počas školského roka je od 6.00 do 16.30 hod. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča.

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, záujmovej činnosti, čas a spôsob odchodu uvedie rodič v zápisnom lístku. O všetkých zmenách je zákonný zástupca povinný informovať vychovávateľku písomnou formou.

1. oddelenie:  p. Anna Záborská        

2. oddelenie:  p. Zdenka Majerčíková   

3. oddelenie:  Mgr. Anna Badínová     

4. oddelenie:  p. Eva Hvizdáková       

5. oddelenie:  Mgr. Tatiana Kováčiková

6. oddelenie:  Mgr. Iveta Matulová  

2. Činnosť ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Činnosť sa realizuje v triedach, na školskom dvore, v telocvični, v cvičnej kuchynke, v knižnici a mimo budovy, podľa charakteru aktivít.

Činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa výchovného programu a je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, zdravotnú, telovýchovno-športovú oblasť výchovy a prípravu na vyučovanie. Aktivity rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.

3. Poplatok ŠKD

VZN mesta Martin č. 97  zo dňa 21.1. 2013 určilo výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 17 eur mesačne. Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0016 6234 1853

Pre lepšiu identifikáciu platby prosíme uviesť do správy pre prijímateľa meno a triedu dieťaťa.

Z našej činnosti v šk. r. 2019/2020:

Program k 85. výročiu školy

Pani Jeseň

Tekvičky

Účesy