O nás

Predstavujeme vám najstaršiu základnú školu v Martine, ktorá vznikla v roku 1934. Naši žiaci patria k tým, ktorí sú dobre pripravení na štúdium na stredných školách a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť.
Naša základná škola sa zameriava na postupné zavádzanie environmentálnej výchovy do vyučovania, na rozvoj pohybových schopností žiakov, na zavádzanie informačných a komunikačných technológií.

Škola je od r. 2004 pripojená na internet, vyučujeme predmet informatická výchova a žiakom vytvárame podmienky na získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovne. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 6.ročníka. Žiaci si môžu vybrať medzi nemeckým, ruským a francúzskym jazykom. Jednotlivé predmety vyučujeme vo viacerých odborných učebniach, máme 1 telocvičňu, posilňovňu, školskú knižnicu.

Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu, kraja aj Slovenska. Bohatá je záujmová činnosť žiakov. V škole funguje niekoľko športových, prírodovedných či spoločensko-vedných krúžkov.

Sme organizátormi okresnej súťaže v cezpoľnom behu – Memoriál Miroslava Jurana, pravidelne pre žiakov zabezpečujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik. Naša škola nesie titul Škola dobrých skutkov a od r. 2007 aj medzinárodný titul Zelená škola.

Sme zapojení do projektov Kamarát AX, Chcem byť tvoj kamarát, Projekt AL-FA, Mladý záchranár, Cesta k emocionálnej zrelosti. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je bufet . Žiaci 1. – 5. ročníka môžu navštevovať školský klub detí.

Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje konanie. V školskom roku 2013/2014 sa v našej škole vzdeláva 403 žiakov, z toho 227 dievčat. Máme 18 tried a 4 oddelenia v školskom klube detí. V 10 záujmových krúžkoch pracuje pod vedením pedagógov 140 žiakov. V škole pribudli 2 interaktívne tabule, ktoré zmodernizovali vyučovanie anglického jazyka, resp. vyučovanie na 1. stupni. Postupne sa vymieňajú staré okná za nové, plastové, zrekonštruovala sa posilňovňa, na chodbách máme prvých 100 šatňových skriniek. Rodičia si vyučovacie výsledky svojich detí môžu skontrolovať aj v elektronickej žiackej knižke.