Vyučovanie od 10.5.2021


OZNAM - VYUČOVANIE OD 10.5.2021

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandemickou situáciou na území SR upravujem organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 s účinnosťou podľa bodu B od 26.4.2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u takto:  

Od pondelka 10.5.2021 vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v červenej fáze COVID AUTOMAT-u, vyučujeme všetky ročníky a všetky predmety prezenčne v škole.

Pri vstupe do budovy majú zamestnanci, zákonní zástupcovia žiakov povinnosť predkladať vyhlásenie o bezinfekčnosti .  

A) Vyhlásenia o bezinfekčnosti, prosím, zadávajte prostrednictvom EduPage, aby sme šetrili lesy. Pripájam návod na vyplnenie vyhlásenia:
https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132 

B) Tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti predložia žiaci v pondelok ráno pri vstupe do budovy školy svojmu triednemu učiteľovi. 

C) Ďalšie Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné predložiť v prípade, ak žiak nie je v škole 3 a viac dní.

Prevádzka školy pre žiakov 5. - 7. ročníka:
- vyučovanie - podľa platného rozvrhu: pondelok a utorok - 4 hodiny, streda - piatok - 5 hodín
- vstup žiakov do budovy od 7.15 h (ranný filter)

Prevádzka školy pre ostatných žiakov:
- vyučovanie - podľa platného rozvrhu
- ŠKD - v prevádzke od 6.00 do 16.00 h
- vstup žiakov do budovy od 7.15 h

Odhlasovanie detí zo školského stravovania v prípade neprítomnosti v škole si zabezpečuje rodič individuálne nahlásením vedúcej školskej jedálne.

OZNAM: Utorok 11.5.2021 sa nebude variť v školskej jedálni z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody.

 Mgr. Jozef Krížo

 
Naspäť