Mudroňka má už 80 rokov


         Minulé storočie a rok 1934.... Súčasnej generácii tento rok možno nič nehovorí, ale naši starí či prastarí rodičia  by vedeli rozprávať. V tomto období totiž vznikla najstaršia základná škola v Martine, ktorá si v októbri pripomenula  80 rokov od svojho otvorenia. Za jej múrmi vyrástli významní ľudia, ktorí sa zapísali nielen do dejín školy, ale i mesta či Slovenska. Za tento dlhý čas sa v jej bránach vystriedali tisícky detí, škola prešla veľkým prerodom či obnovou. Súčasné vedenie školy i jej učitelia spĺňajú prísne kritéria vysokej kvalifikácie, obetavo rozdávajú svoje poznatky, skúsenosti a zaraďujú sa tak do veľkej rodiny pedagógov najstaršej školy v Martine.

           Tejto našej „starenke“ právom patrí titul Škola dobrých skutkov, od roku 2007 aj medzinárodný titul Zelená škola . Okrem zapojenia sa do projektov Kamarát AX, Chcem byť tvoj kamarát, Mladý záchranár, Detský čin roka, Cesta k emocionálnej zrelosti sa môže v súčasnosti popýšiť zmodernizovaným vyučovaním mnohých predmetov. Ako kedysi písali griflíkom,  či husím perom, dnes žiakom pomáhajú v ich štúdiu  interaktívne tabule, internet je pre žiakov samozrejmosťou už od roku 2004. Výučbou predmetu informatická výchova vytvára škola podmienky na získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovne. Anglický jazyk sa vyučuje už od 1.ročníka, druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú v 6.ročníku spomedzi nemeckého, francúzskeho, či ruského. Na druhom stupni vznikol nový predmet – environmentálna výchova, na škole je viacero odborných učební, telocvičňa, posilňovňa, viacúčelové ihrisko, školská knižnica a relaxačná miestnosť. Na začiatku tohto školského roku 2014/2015 bola slávnostne otvorená vonkajšia Buď fit dráha.

V spolupráci s CVČ Kamarát v Martine škola ponúka žiakom  možnosť rozvíjať svoj talent v mnohých športových, prírodovedných či spoločensko-vedných krúžkoch. ZŠ Pavla Mudroňa je organizátorom okresnej súťaže v cezpoľnom behu – Memoriál Miroslava Jurana, pre žiakov pravidelne organizuje Školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, ako i ďalšie vzdelávacie a zábavné podujatia, tvorivé dielne, súťaže, besedy, prednášky, výlety a exkurzie. Aj v ŠKD majú žiaci možnosť zažiť veľa zábavy a mimoškolských aktivít. 

V škole pracuje špeciálny pedagóg a žiakom pomáhajú 3 asistentky učiteľa. Pri ZŠ na Ul.P.Mudroňa v Martine pôsobí aj Rada rodičovského združenia, ktorá s vedením školy nielen spolupracuje, ale pomáha aj pri riešení niektorých problémov, jej členovia sa aktívne zapájajú aj do chodu školy. Vďaka financiám RZ sa mohli v škole zakúpiť šatňové skrinky, zmodernizovať učebňa výpočtovej techniky, podporiť predmetové olympiády, školské kolá rôznych súťaží, lyžiarsky a plavecký výcvik žiakov, karneval, športová olympiáda, aktivity školského klubu detí, oslavy MDD...atď.

Tento rok je teda pre našu školu naozaj významný - 8 krížikov na chrbte a ďalšie  pred sebou. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali aj slávnostnú akadémiu školy  pod výstižným názvom Všetko najlepšie, Mudroňka. Pri jej organizácii nám pomohlo mesto Martin a Rodičovské združenie. Žiaci aj ich pedagógovia venovali nácviku rozsiahleho programu  nemalé úsilie, všetok voľný čas, aby tak 21.novembra 2014 mohli pozvať   do priestorov kinosály kina Strojár v Martine všetkých priateľov školy, rodičov, žiakov, pedagógov- súčasných i minulých. Viac ako  hodinové pásmo hovoreného slova, piesní, tancov otvorili svojimi príhovormi riaditeľ školy  J. Krížo a viceprimátor mesta Martin  M. Málik. Počas akadémie vystúpili aj žiaci Základnej umeleckej školy v Martine a detský folklórny súbor Kalužiar .

Na záver odzneli  slová riaditeľa školy Mgr. J. Kríža: “ Milá jubilantka! Do ďalších rokov Ti želám, aby si bola stále mladá, plná života a entuziazmu. Želám Ti plné triedy dobrých žiakov, zanietených učiteľov, starostlivých a chápavých rodičov a veľa priateľov, ktorí sa budú k Tebe stále radi vracať.“

A tu si môžete pozrieť fotografie zo slávnostnej akadémie školy  

 

       A.Buociková, B. Horecký, T. Mikulková

 

 

 

 

 Naspäť